• Compliance Insights

  Audiatur et altera pars

    Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych uznawany jest za popularyzatora teorii “trzech linii obrony” (ang. three lines of defense). Teorii, której zadaniem jest wydzielenie niezależnych od siebie jednostek, mających na celu efektywne przeciwdziałanie występowania nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Model trzech linii obrony ma charakter ramowy, wyznaczający pewne określone, fundamentalne i bazowe zasady dla efektywnego minimalizowania wystąpienia ryzyka zagrażającego bieżącej działalności organizacji. Na koncepcję trzech linii obrony składają się następujące funkcje wewnątrzorganizacyjne: Pierwszą linię obrony konstytuują działania biznesowe, operacyjne, a więc szeroko rozumiany “biznes”. To właśnie w pierwszej linii obrony umiejscowione są procesy operacyjne, to tutaj zlokalizowana jest również odpowiedzialność za zdarzenia kreujące ryzyko. Pierwsza linia obrony odpowiedzialna jest ponadto za zaprojektowanie, a także wdrożenie kontroli właściwych dla zidentyfikowanych ryzyk. Druga linia obrony to ten etap prewencji wewnątrzorganizacyjnej, którego nadrzędnym i głównym…

 • Compliance Insights

  Praca u podstaw zgodności

  Z perspektywy szeregowego pracownika compliance jako jednostka organizacyjna, funkcja czy też po prostu pracownik sprawujący tę rolę, niejednokrotnie jawi się jako kolejny wymóg, dodatkowe obowiązki oraz konieczność wypełnienia dodatkowej dokumentacji tudzież odbycia obowiązkowych szkoleń. Percepcja jednostki compliance wewnątrz organizacji, poza oczywiście wyposażeniem jej w odpowiednie atrybuty, stanowi kluczową przesłankę dla efektywnego zarządzenia ryzykiem prawnym, ryzykiem braku zgodności z wymogami właściwymi dla rynku, na którym swą działalność  prowadzi dany podmiot, ale przede wszystkim ryzykiem utraty reputacji, dobrego imienia. W poszukiwaniu “prototypu” Compliance officera Wewnątrz środowiska compliance trwa odwieczna debata traktująca o cechach, przymiotach, doświadczeniu i wykształceniu, które predystynują do możliwie najbardziej efektywnego sprawowania roli compliance officera. Compliance Oficerowie posiadający prawnicze doświadczenie stoją na stanowisku, wedle którego jedynie osoby z prawniczym wykształceniem mają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia roli jednostki zgodności w sposób…

 • System Compliance,  Zgłaszanie nadużyć

  Sygnał z Brukseli

  Pod koniec ubiegłego miesiąca, świat obiegła informacja o tajemniczym sygnaliście (ang. whistleblower), który poinformował agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki o możliwym popełnieniu przestępstwa przez urzędującego Prezydenta USA – Donalda Trumpa 1)https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49838433. Dane osobowe wspomnianego sygnalisty, a więc osoby dokonującej zgłoszenie o możliwym popełnieniu przestępstwa bądź też nieprawidłowościach, stanowią informację poufną. Anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia gwarantuje amerykańskie prawo,  na mocy ustaw takich jak The Whistleblowers Protection Act of 1989 (Ustawa o ochronie sygnalistów z 1989 r.). Kwestia zapewnienia anonimowości oraz ochrony sygnalisty poprzez kategoryczne odrzucenie jakichkolwiek działań odwetowych (mających na celu wywarcie wpływu na sygnalistę np. poprzez rozwiązanie stosunku pracy) stanowi fundament amerykańskiego prawodawstwa. Jest również podstawą do dyskusji nad zarówno etycznym państwem jak również etycznym prowadzeniem działalności gospodarczej. System prawa amerykańskiego,poza wieloma różnicami wynikającymi z uwarunkowań społecznych,historycznych i kulturowych, różni…

 • Compliance Insights

  Compliance w duchu sportowej rywalizacji

  Rywalizacja sportowa, niezależnie od tego czy to drużynowa czy też indywidualna, od lat budzi zainteresowanie mas oraz generuje niespożyte pokłady emocji. Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego, walki gladiatorów, organizowane w Colloseum wzbudzały zainteresowanie, porównywalne z tym jakie w czasach nam współczesnych wzbudza finał rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów. Emocje, które towarzyszą wydarzeniom sportowym, nieprzerwanie od wieków, w miarę rozwoju cywilizacyjnego, stały się produktem, towarem. Media potrafią umiejętnie (posługując się terminologią właściwą dla ich żargonu) „opakować” emocje, a co za tym idzie przyciągnąć przed ekrany telewizorów, smartfonów, tabletów setki tysięcy, a nawet miliony odbiorców w tzw. prime time, co generuje zyski idące w milionowe sumy. Jesteśmy świadkami, niespotykanej dotąd cyfryzacji (and.: digitalization) społeczeństw. Praktycznie każdy z nas na co dzień posługuje się smartfonem, korzysta z aplikacji mobilnych. W XXI wieku, aby doświadczyć emocji, które generują widowiska sportowe,…

 • Compliance Insights

  Imperatyw Compliance

  Jedną z kluczowych regulacji wewnętrznych każdej świadomej organizacji jest Code of Conduct (Kodeks postępowania), przez wielu nazywany swoistą „biblią organizacji”. Definiuje i wyznacza kierunek postępowania, zarówno w perspektywie długofalowej jak również w bieżącej, codziennej działalności (ang. on a daily basis). Rolą tej regulacji wewnętrznej jest możliwie precyzyjne określenie zbioru kluczowych wartości, zasad, pryncypiów i reguł, którymi kieruje się dana organizacja w ramach realizacji obowiązków statutowych. Symptomatycznym jest, iż na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności ostatnich kilkunastu miesięcy, co raz to więcej organizacji wprowadza, bądź rozważa takowe wprowadzenie do swojego zbioru wymogów, regulację opatrzoną tytułem: “Kodeks Postępowania”. Imperatyw Kategoryczny a compliance W tym miejscu dochodzimy do rozważań z pogranicza prawa, etyki oraz filozofii. Przywołany tutaj kodeks postępowania w formie praktycznej, a nie tylko i wyłącznie teoretycznej, powinien stanowić swoistą egzemplifikację teorii Imperatywu Kategorycznego Immanuela Kanta, a więc: “Należy…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: