Compliance Insights

Audiatur et altera pars

 

Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych uznawany jest za popularyzatora teorii “trzech linii obrony” (ang. three lines of defense). Teorii, której zadaniem jest wydzielenie niezależnych od siebie jednostek, mających na celu efektywne przeciwdziałanie występowania nieprawidłowości wewnątrz organizacji.

Model trzech linii obrony ma charakter ramowy, wyznaczający pewne określone, fundamentalne i bazowe zasady dla efektywnego minimalizowania wystąpienia ryzyka zagrażającego bieżącej działalności organizacji. Na koncepcję trzech linii obrony składają się następujące funkcje wewnątrzorganizacyjne:

  1. Pierwszą linię obrony konstytuują działania biznesowe, operacyjne, a więc szeroko rozumiany “biznes”. To właśnie w pierwszej linii obrony umiejscowione są procesy operacyjne, to tutaj zlokalizowana jest również odpowiedzialność za zdarzenia kreujące ryzyko. Pierwsza linia obrony odpowiedzialna jest ponadto za zaprojektowanie, a także wdrożenie kontroli właściwych dla zidentyfikowanych ryzyk.
  2. Druga linia obrony to ten etap prewencji wewnątrzorganizacyjnej, którego nadrzędnym i głównym zadaniem jest efektywna identyfikacja ryzyka i zagrożeń dla działalności danego podmiotu. Druga linia obrony ma za zadanie rozpoznanie tych zagrożeń, które nie zostały wykryte w ramach działalności pierwszej z linii.Wewnątrz tego poziomu ochrony znajdują się jednostki wyspecjalizowane w działaniach mających na celu wspieranie pierwszej linii obrony, wspieranie kadry kierowniczej w efektywnym zarządzaniu ryzykiem i skuteczności zaimplementowanych kontroli. To właśnie wewnątrz drugiej linii obrony umiejscowione zostały funkcje takie jak: kontrola finansowa, compliance, jakość, bezpieczeństwo.
  3. Trzecią linię obrony konstytuuje jednostka audytu wewnętrznego. Nie wykonuje ona czynności zarządczych, przedstawia natomiast wyniki weryfikacji działalności pozostałych linii. 

Wraz z rozwojem świadomości organizacyjnej, ale także systematycznym zwiększaniem wymogów nakładanych na przedsiębiorstwa w zakresie oceny ryzyka, zarządzania zgodnością, ale również sprawozdawczością, koncepcja modelu trzech linii obrony, staje się coraz to bardziej rozpoznawalną, nie tylko przez praktyków z zakresu ryzyka, compliance czy też audytu. Na wzrost świadomości kadry zarządzającej średniego jak i wyższego szczebla, niewątpliwy wpływ ma fakt zwiększonej aktywności regulatorów (szeroko rozumianej administracji państwowej) względem przedsiębiorców. Już nie tylko wspomniany wzrost wymagań, obostrzeń i regulacji względem podmiotów działających na danym rynku stał się przyczyną, wdrażania przedmiotowej koncepcji. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj także wzmożona aktywność kontrolna organów administracji.

Dlatego też ostatnie lata to systematyczny wzrost znaczenia jednostek audytu wewnętrznego i compliance wewnątrz organizacji. Symptomatyczne jest tutaj uchwalenie Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę, którego efektem była polska Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 1)http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001089. Ustawa ta, będąca nowelizacją dotychczasowej regulacji o biegłych rewidentach, samorządzie biegłych rewidentów, podmiotach będących uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, a także nadzorze publicznym, implementuje wprost przepisy wprowadzone przez Unię Europejską w odniesieniu do audytu i zasad badania i kontroli sprawozdań finansowych.

Audyt wewnętrzny a compliance

Compliance jako funkcja ma za zadanie dostosowywanie działalności organizacji do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, wymogów regulatora, obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych danego sektora, w którym podmiot prowadzi swą działalność, a także do schematu postępowania wyznaczanego przez regulacje wewnętrzne danej organizacji. Rolą audytu wewnętrznego jest natomiast monitorowanie procesów wewnątrz organizacji, weryfikacja kompletności działań mających za zadanie “mitygowanie ryzyka”, efektywności, zasadności i właściwości wdrożonych kontroli.

W zakresie przeprowadzanych kontroli mających na celu weryfikację efektywności działań podejmowanych przez organizację compliance koncentruje się na analizowaniu konkretnych spraw, natomiast audyt  weryfikować będzie całe procesy.

Rozróżnienie funkcji audytu wewnętrznego i compliance odnosi się również do celów każdej z nich. Nadrzędnym i fundamentalnym wyznacznikiem działalności obydwu jednostek jest zapewnienie ciągłości działalności organizacji poprzez efektywną minimalizację ryzyka. Spoglądając jednak na partykularne założenia każdej z funkcji, można w przypadku jednostki compliance wyróżnić zapewnienie ciągłości działalności organizacji poprzez dostosowanie profilu działalności organizacji do zmieniającego się otoczenia prawno-regulacyjnego. Natomiast celem komórki audytu wewnętrznego będzie działanie na rzecz zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania organizacji, również pod względem legalności. Compliance próbuje zatem “nadążyć” za zmieniającym się otoczeniem prawnym, podczas gdy audyt dokonuje krytycznej oceny tej rzeczywistości. Jednostka Compliance analizuje ryzyko ex ante; audyt – ex post.   

Nie należy bowiem zapominać, iż jednostka audytu wewnętrznego, wyposażona jest w szereg uprawnień kontrolnych, które upoważniają ją do przeprowadzania audytu również wewnątrz jednostki compliance. Jednakże uprawnienie to nie może i nie powinno stanowić przeszkody względem współpracy obydwu funkcji wewnątrz organizacji. Konflikt stanowiłby blokadę na drodze do efektywnego rozwoju działalności danej organizacji.

Obie jednostki posiadają atrybuty i upoważnienia zezwalające na kompleksowe i przekrojowe spojrzenie na sposób prowadzenia działalności biznesowej, jej procesy, strukturę organizacyjną, a także efektywność operacyjną, przejawiającą się m.in. w wspólnym definiowaniu ryzyk danej organizacji, opracowanie ich uspójnionej klasyfikacji, minimalizowanie działań niepożądanych. To wszystko przekłada się na  maksymalizację korzyści z podejmowanych działań biznesowych.

Tytułowa sentencja jest egzemplifikacją procesowej zasady, wywodzącej się z prawa rzymskiego, stanowiącej o tym, iż druga strona procesu powinna zostać wysłuchana. Wyrok, nawet jeśli właściwy, bez stanowiska drugiej strony jest niesłuszny. Jednostka compliance i audytu toczą ze sobą ciągły spór o legalność w organizacji. Ich zadaniem jest nie tylko działanie na rzecz zysku przedsiębiorstwa, lecz także działanie na rzecz sprawiedliwości. Ma ona bowiem to do siebie, że gdy jest urzeczywistniona, niesie wraz ze sobą sprawne zarządzenie, przejrzystość i chyba najważniejsze – spokój w obliczu nadchodzących wyzwań.*

 

*Inspiracją do napisania powyższego tekstu był artykuł autorstwa prof. Franciszka Longchamps de Bérier pt. “AUDIATUR ET ALTERA PARS. SZKIC O BRAKUJĄCEJ KOLUMNIE PAŁACU SPRAWIEDLIWOŚCI “. Opublikowany w Leges sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak – P. Święcicka – A. Kremer, Kraków 2008  

 

References

References
1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001089
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: