• Zgłaszanie nadużyć

  Sygnalista pod ochroną

  W dniu 26 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz podejście systemowe do tematyki zgłaszania naruszeń, informowania o nieprawidłowościach zarówno w sektorze publicznym jak również prywatnym. Czas na transpozycję wymogów dyrektywy do systemów prawnych państw członkowskich, wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021 r. W treści dyrektywy wprowadzono rozróżnienie terminowości spełnienia obowiązku w zależności od skali działalności. Podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 250 pracowników i więcej (duże przedsiębiorstwa) oraz te mniejsze zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników.    W odniesieniu do tych pierwszych, obowiązek dostosowania się do wymogów określonych w treści dyrektywy wyznaczony został na dzień 17 grudnia 2021r. Natomiast zastosowanie wymogów dyrektywy w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw wyznaczone zostało…

 • System Compliance

  Compliance na przedpolu prawa karnego

  Każda forma działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, które w sytuacji niedostatecznej identyfikacji, zaadresowania i zarządzenia nim, może ulec urzeczywistnieniu, co w konsekwencji wiązać będzie się ze stratami czy to finansowymi, prawnymi czy też wizerunkowymi. Coraz to większa uwaga i waga, którą organizacje przykładają do szkolenia pracowników, uświadamiania ich o konieczności etycznego, zgodnego z najwyższymi standardami postępowania jest istotnym, aczkolwiek niejedynym i wyłącznym elementem działalności na rzecz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności, a także efektywnego zarządzania ryzykiem sensu stricte. W ramach metodologii i rozważań o compliance, jednym z bardziej doniosłych terminów, mających wpływ na istotę i rolę compliance w organizacji jest koncepcja Tone from the top – sposób postępowania prezentowany przez kadrę menadżerską średniego i wyższego szczebla, który inkorporowany jest przez pozostałych pracowników. Dobry gospodarz jako alegoria Tone from the top Definiowanie roli, zadań i kompetencji kadry średniego i wyższego…

 • Compliance Insights

  Zgodna – Niepodległa

  Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, skłania do refleksji nie tylko i wyłącznie nad tym jak wygląda obecna Polska, ale również w jaki sposób nasi pradziadowie, ojcowie tej niepodległości, zaprojektowali powracającą do życia Ojczyznę. Każda rocznica to przyczynek do podsumowań, rozważań i analiz. W przypadku rocznic o charakterze państwowym, wszelkie analizy i podsumowania skupiają się w głównej mierze na aspekcie wolnościowym. W odniesieniu do 11 listopada, tak szczególnej i symbolicznej daty w historii Naszej Ojczyzny, szczegółowej analizie poddaje się kręte i wyboiste drogi wiodące do restytucji niepodległości przez Rzeczpospolitą. Jednakże sam fakt proklamowania niepodległej Rzeczpospolitej oraz symbolika daty 11 listopada, to swego rodzaju nowe otwarcie i rozpoczęcie kolejnego, równie trudnego i wymagającego etapu. Rozdziału w historii Polski, zatytułowanego: “odbudowa państwowości”, a przede wszystkim jedności wewnątrz struktur administracyjnych odrodzonego państwa.  Jak mawiał Winston Churchill: „To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To jest dopiero…

 • Compliance Insights

  Przetarg na zgodność

  W dobie wszechobecnego rozwoju, dążenia do wzrostu wyników finansowych, optymalizacji operacyjnej jak również kosztowej, świadome organizacje zaczęły przykładać coraz to większą wagę do właściwego procesu realizacji procedury przetargowej dla potrzeb organizacji. Nie mam tutaj na myśli postępowań przetargowych w myśl ustawy prawo zamówień publicznych, lecz postępowania zakupowe (przetargi, konkursy ofert, aukcje) mające na celu wyłonienie najbardziej korzystnego dostawcy z punktu widzenia organizacji. Zarówno z perspektywy kosztowej, ale przede wszystkim ze względu na możliwość zwiększenia efektywności operacyjnej. Departamenty zakupów, zakupów strategicznych, czy też po prostu zespoły wydzielone w ramach organizacji do przeprowadzania postępowań zakupowych, stały się w wyniku tego bardziej istotnymi elementami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na szeroką skalę. Rozwój organizacji poprzez wdrożenie efektywnego procesu realizacji postępowań zakupowych niesie również za sobą wymierne korzyści w obszarze minimalizowania ryzyka operacyjnego, ale także ryzyka braku zgodności…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: