Prawo UE

Strategia Cyfrowa UE vs Compliance

Jesteśmy świadkami technologicznej rewolucji. Technologia jest obecna na każdym kroku naszego życia. Począwszy od najprostszych czynności po najbardziej skomplikowane transakcje. Cyfryzacja, innowacje, robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja – wszystkie te pojęcia były przedmiotem zainteresowania ekspertów z zakresu nowych technologii od lat. W kręgach specjalistycznych odmienione zostały przez wszystkie przypadki.

Również Unia Europejska dostrzegła tę epokową zmianę. W dniu 19 lutego 2020 r., UE niejako wychodząc na przeciw (próbując dotrzymać kroku) rozwiązaniom implementowanym w sektorze prywatnym, zaprezentowała Nową Strategię Cyfrową Unii Europejskiej (dalej: „Strategia”). Strategia w skład, której wchodzą:

  • Europejska Strategia Danych (ang. European Strategy for data) 1) https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_pl
  • Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji (ang. White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust) 2) https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_pl

ma stanowić próbę systemowej normalizacji i standaryzacji, nierozerwalnie związanej z utworzeniem stosownych ram prawnych, mających na celu podkreślenie nadrzędnego celu i elementarnej zasady wedle, której to technologia ma działać/pracować na rzecz ludzi, a nie odwrotnie.

Podążając w ślad za treścią oficjalnego komunikatu, zasady i ramy regulacyjne ustanowione przez Komisję Europejską mają stanowić:

„światowe normy rozwoju technologicznego, stawiając dobro człowieka na pierwszym miejscu.”

Ponadto, jak podkreślono, zarówno wspomniana Europejska Strategia Danych jak również Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji stanowić mają „pierwszy filar nowej strategii cyfrowej”.

 

 

Sztuczna inteligencja największym wyzwaniem

Jednym z bodaj najbardziej interesujących aspektów, ogłoszonej Strategii jest kwestia standaryzacji, a przede wszystkim interpretacji roli i znaczenia tzw. sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Zarówno w odniesieniu do sektora prywatnego jak również w kontekście implementowania rozwiązań regulacyjnych przez poszczególne państwa członkowskie UE. Należy przypomnieć, iż w kwietniu 2018 r. wdrożona została “Strategia na rzecz sztucznej inteligencji wyprodukowanej w Europie3) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe , a także przyjęty w grudniu tego samego roku “Skoordynowany plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji w Europie4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_6689 . Wspomniane powyżej inicjatywy podejmowane przez Unię Europejską najwidoczniej zostały uznane za niewystarczające i niepełne, biorąc pod uwagę dynamiczny i nieprzerwany rozwój technologiczny. Jak słusznie zauważono, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji oraz nieustannie zwiększający się zakres jej stosowania w sektorze prywatnym, nierozwerwalnie wiąże się z koniecznością “zwiększenia poziomu inwestycji” po stronie UE mając na uwadze “szereg potencjalnych zagrożeń”, które niesie za sobą sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja a Compliance

Implementacja Strategii, a także zwiększona atencja i zainteresowanie kwestią cyfryzacji, sztucznej inteligencji, a także innowacyjności, ze strony Unii Europejskiej niesie za sobą szereg wyzwań i implikacji po stronie compliance. Zarówno w odniesieniu do potencjalnego zwiększenia zainteresowania regulatora aspektem normalizacji i standaryzacji, co niewątpliwie związane będzie z koniecznością dostosowania działalności organizacji wykorzystującej sztuczną inteligencję, do nowo powstałych wymogów regulacyjnych, ale również z perspektywy rozwoju compliance w organizacji.

Opublikowana Strategia stanowi przyczynek do rozważań nad kwestią zastosowania i wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy jednostki compliance w organizacji.

Już w najbliższych dniach na blogu ukaże się analiza Strategii wraz z próbą odpowiedzi na poniższe pytanie:

W jaki sposób technologia, sztuczna inteligencja i rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do wzrostu świadomości wewnątrz organizacji, zarówno w odniesieniu do kwestii ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, ale przede wszystkim etycznego postępowania?

References

References
1 https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_pl
2 https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_pl
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_6689
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: