• Zgłaszanie nadużyć

  World Whistleblowers Day – portret sygnalisty

  Istotnym w procesie zrozumienia istoty i roli funkcji compliance wewnątrz organizacji, jest przywołanie systemu zgłaszania nieprawidłowości wraz z kluczowym jego aspektem – instytucją sygnalisty (ang. whistleblower). Otóż, każda organizacja, która chce dążyć do możliwie jak najbardziej efektywnej minimalizacji ryzyka, w ramach systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, musi (nie może, musi) wyposażyć pracowników/kontrahentów/klientów w narzędzia umożliwiające zgłoszenie nieprawidłowości wewnątrz organizacji, również z zachowaniem pełnej anonimowości. Przy jednoczesnym wdrożeniu polityki: „zero tolerancji dla tzw. działań odwetowych”, tj. zmierzających do: ustalenia tożsamości sygnalisty (w przypadku zgłoszenia anonimowego) wywarcia wpływu na osobę dokonującą zgłoszenia przez osobę bezpośrednio zaangażowaną, w celu jego zmiany/wycofania. Instytucja sygnalisty, czyli osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości czy też nadużyć wewnątrz organizacji, nie doczekała się jak dotąd systemowej i homogenicznej definicji. Samo pojęcie “whistleblower” swoje korzenie znajduje jeszcze w XIX…

 • Zgłaszanie nadużyć

  Sygnaliści w służbach mundurowych

    IAAC: Czy w służbach mundurowych istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości/naruszeń prawa/regulaminów? Czy są do tego dedykowane kanały?     Wojciech Kawa (Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Strategii, Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku):  Z uwagi na moje doświadczenie zawodowe, mogę udzielić odpowiedzi wyłącznie z perspektywy Policji. W Policji nie ma osobnych kanałów zgłoszeń nieprawidłowości, nie licząc BSW (przyp. Biuro Spraw Wewnętrznych).   W Policji nie ma jednego dedykowanego kanału zgłoszeń nieprawidłowości. Policjant korzysta   z ogólnych kanałów zgłoszeń.     postępowanie skargowe / listowne, osobiste, fax, ePUAP, poczta elektroniczna   Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach bez udzielenia odpowiedzi występującemu. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej…

 • Compliance Insights

  Compliance a audyt wewnętrzny czyli: Audiatur et altera pars

  Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych uznawany jest za popularyzatora teorii “trzech linii obrony” (ang. three lines of defense). Teorii, której zadaniem jest wydzielenie niezależnych od siebie jednostek, mających na celu efektywne zarządzanie ryzykiem nieprawidłowości mogących wystąpić w ramach działalności organizacji. Opublikowany w styczniu 2013r. “Postition Paper of Defense in Effective Risk Management and Control”, stanowi wykładnię wspomnianej teorii. Model trzech linii obrony ma charakter ramowy, wyznaczający pewne określone, fundamentalne i bazowe zasady dla efektywnego minimalizowania wystąpienia ryzyka zagrażającego bieżącej działalności organizacji. Podział III linii obrony Na koncepcję trzech linii obrony składają się następujące funkcje wewnątrz organizacyjne: Pierwszą linię obrony konstytuują działania biznesowe, operacyjne, a więc szeroko rozumiany “biznes”. To właśnie w pierwszej linii obrony umiejscowione są procesy operacyjne, to tutaj zlokalizowana jest również odpowiedzialność za zdarzenia kreujące ryzyko.…

 • Zgłaszanie nadużyć

  Sygnalista a równość i zaufanie wobec prawa

  Dyrektywa dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii wzbudza coraz szersze zainteresowanie, nie tylko ze strony praktyków Compliance, organizacji branżowych, ale także środowisk akademickich. W dniu 2 czerwca b.r. odbyła się konferencja pt. “Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i prawie dawnym“, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński. Podczas konferencji przedstawiono w sposób holistyczny kwestię zgłaszania nieprawidłowości, zarówno w ujęciu historycznym, kulturowym, jak i geograficznym, ale także dyskutowano nad aspektem efektywnej implementacji rozwiązań z zakresu ochrony sygnalistów do polskiego systemu prawnego. Jednym z pierwszych panelistów był prof. Adam Bodnar-Rzecznik Praw Obywatelskich, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na jakże istotną kwestię zaufania wobec prawa. Otóż od lat trwają dyskusje nad kwestią efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także stworzeniem takiego otoczenia prawno-regulacyjnego i kulturowego, które z jednej strony mobilizowałoby obywateli do zgłaszania wszelkich naruszeń w dobrej wierze, a z drugiej gwarantowałoby im kompleksową ochronę…

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: