Prawo UE

Chcemy czystej, a nie brudnej waluty euro – czyli Plan AML KE w praktyce

W lipcu tego roku opublikowany zostanie pakiet legislacyjny określający kolejne kroki Unii Europejskiej w zakresie realizacji Planu Komisji Europejskiej dotyczącego działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W poniedziałkowym wywiadzie dla niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung, Mairead McGuinness unijna komisarz ds. usług finansowych, zapowiedziała, że pakiet ten będzie “wielkim wybuchem”, który doprowadzi w końcu do utworzenia na szczeblu UE organu zajmującego się zwalczaniem przestępstw finansowych.

Jak powiedziała, zmiany, które przyniesie realizacja Planu KE, obejmą swym zakresem również górny limit dla płatności gotówkowych.

“Chcemy czystego euro, a nie brudnego”

– powiedziała Süddeutsche Zeitung.

“Pranie pieniędzy zatruwa system gospodarczy; pieniądze pochodzące z działalności przestępczej wpływają do legalnego obiegu gospodarczego”.

Przypomnijmy, iż dyskusja, jak i obecnie toczące się prace w zaciszu unijnych gabinetów, swoje podłoże znajdują w opublikowanym w dniu 7 maja 2020 r., Planie Komisji Europejskiej dotyczącym działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kilkunastostronicowy dokument opublikowany w maju ub. roku, przedstawiał ramowy plan Unii w zakresie wzmocnienia działań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oparty na VI filarach:

  1. Skuteczne stosowanie przepisów UE: Komisja będzie nadal ściśle monitorować wdrażanie unijnych przepisów przez państwa członkowskie, aby przepisy krajowe spełniały odpowiednie standardy. 
  2. Jednolity zbiór przepisów: Komisja zaproponuje bardziej jednolity zbiór przepisów w drugim kwartale 2021 r., gdyż obecnie rozbieżne interpretacje mogą prowadzić zatem do luk w unijnym systemie, które mogą być wykorzystywane przez przestępców.
  3. Nadzór na szczeblu UE: Komisja przedstawi wniosek w sprawie utworzenia unijnego organu nadzoru. Według obecnych zasad za nadzór nad stosowaniem przepisów UE w tej dziedzinie odpowiedzialne są poszczególne państwa członkowskie. 
  4. Mechanizm koordynacji i wsparcia jednostek analityki finansowej państw członkowskich: W drugim kwartale 2021 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie ustanowienia ogólnounijnego mechanizmu, który ma pomóc w koordynacji i wspieraniu pracy jednostek analityki finansowej. 
  5. Egzekwowanie przepisów prawa karnego UE i wymiana informacji: Komisja przygotuje wytyczne w sprawie roli partnerstw publiczno-prywatnych w tym zakresie w celu wyjaśnienia, jak może przebiegać współpraca w zakresie wymiany danych, oraz w celu zwiększenia takiej wymiany.
  6. Pozycja UE na arenie międzynarodowej: UE będzie musiała skorygować swoje podejście do państw trzecich, których ramy prawne służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wykazują braki stwarzające zagrożenie dla jednolitego rynku. 

Szczegółowy opis założeń samego Planu, jak i opis prac nad jego powstaniem przedstawiony został na łamach It’s All About Compliance:

  1. Unijna harmonizacja AML/CFT
  2. Dyrektywy AML odchodzą w zapomnienie, czas na rozporządzenie
  3. Unijny organ nadzoru AML nabiera kształtów
  4. UE wciela w życie Plan w zakresie AML
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: