Prawo UE,  Przepisy krajowe,  Zgłaszanie nadużyć

Ustawa o ochronie sygnalistów – pierwsze efekty konsultacji społecznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, poświęconej projektowi ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wnioskodawca udostępnił stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania projektu, m.in. Związku Powiatów Polskich, Związku Województw czy też Unii Metropolii Polskich.

Uwagi zgłoszone przez ww. organizacje zrzeszające dot. w głównej mierze zastrzeżeń dot. zgodności projektu ustawy z postanowieniami dyrektywy.

Szczególną uwagę zwraca się na obawy przedstawicieli samorządów co do obowiązku ustanowienia kanałów informowania o naruszeniach w JST bez możliwości tworzenia wspólnych dla wielu gmin kanałów dokonywania zgłoszeń, a także stworzenia wspólnego systemu #whistleblowing dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Ponadto odniesiono się również do przepisów z zakresu odpowiedzialności karnej, zaproponowanych w treści projektu ustawy, postulując złagodzenie kar z uwagi na krótki termin vacatio legis. Autorzy stanowisk zgodnie podkreślili, iż projektodawca opublikował projekt zdecydowanie zbyt późno, aby móc efektywnie przeprowadzić proces dostosowania adresatów norm do wymogów dyrektywy w wymaganym terminie.

Efekty konsultacji społecznych

Pierwsze efekty konsultacji społecznych dot. projektu ustawy #whistleblowing przewidują zmianę przepisów wprowadzających odpowiedzialność karną (projektowane przepisy art. 56 – 60).

Wygląda na to, iż duże zainteresowanie projektem ustawy ze strony adresatów norm, jak i organizacji zrzeszających, stowarzyszeń oraz kancelarii prawnych wywołało konieczność rewizji zaproponowanych przepisów z zakresu odpowiedzialności karnej, które od początku budziły wiele zastrzeżeń.

Ponadto, wnioskodawca odnosząc się do zgłoszonych uwag poinformował o uwzględnieniu części uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, w tym m.in.:

1) usunięcie art. 5 ust. 3 ustawy, który wyłączał stosowanie przepisów ustawy w przypadku, w którym naruszenie godziło wyłącznie w prawa zgłaszającego lub w sytuacji, w której zgłoszenie następuje w wyłącznym interesie zgłaszającego – wnioskodawca przychylił się do zgłoszonej uwagi o braku zgodności tego postanowienia z motywem 57 preambuły dyrektywy.

2) Projekt będzie zmodyfikowany w kierunku umożliwienia utworzenia i obsługi wspólnego kanału wewnętrznego przez kilka gmin. 

3) Wprowadzona zostanie modyfikacja art. 33 ust.3 projektu. Wnioskodawca podkreśla, iż jego intencją jest umożliwienie obsługi kanałów whistleblowing przez osoby trzecie.

4) art. 29 ust. 1 pkt – postanowienie dot. niezależnego organizacyjnie podmiotu zostanie odpowiednio zmienione tak, aby wskazywać na bezstronności jednostki/wydziału aniżeli niezależność organizacyjną.

5) Modyfikacji ulegnie definicja organu publicznego zawarta w art. 2 pkt 7 projektu ustawy, zgodnie z którą przez organ publiczny będzie się rozumieć m.in. organy wykonawcze jst.

6) Projektowany art. 36 ust. 3 zostanie usunięty.

7) Przepisy wprowadzające odpowiedzialność karną zostaną zmienione przez wnioskodawcę.

#itsallaboutcompliance

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: