Prawo UE

The business of business is no longer business

Juliusz Machulski przez wielu uznawany za jest za króla polskiej komedii, nie bez powodu, dorastają już kolejne pokolenia, które komunikują się wersami z filmów wyreżyserowanych przez syna Jana Machulskiego.
W jednym z jego filmów pt. „Pieniądze to nie wszystko” wspólnik głównego bohatera wypowiada znamienne „poczytaj sobie jeden z drugim klasyka biznesu-Miltona Friedmana”.

Wspomniany klasyk biznesu zasłynął  tezą, wedle której „społeczna odpowiedzialność biznesu polega na zwiększaniu jego zysków”. Jakże odmienna jest to perspektywa od tej, którą obserwujemy za sprawą inicjatyw legislacyjnych Unii Europejskiej w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej, a wraz z nią zrównoważonej działalności przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój

Zanieczyszczenie środowiska, pogłębiające się różnice ekonomiczne, jak i społeczne, rozbieżności w zakresie rozwoju pomiędzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi miały bezpośredni wpływ na wzrost znaczenia sustainable development (pol. zrównoważonego rozwoju).

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które zostało zdefiniowane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Taksonomia”), poprzez które rozumie się:

„działalność gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo zgodnie w wymogami Taksonomii UE.”

Co najmniej enigmatyczna jest to definicja. W sukurs przychodzą nam jednak kryteria określone w Taksonomii, a mające pomóc w przeprowadzeniu oceny czy daną działalność możemy zakwalifikować jako „zrównoważoną”, tj. czy:

 • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych;
 • jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami;
 • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji;
 • nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów.

Zapytają Państwo zapewne – jakie to cele, które należy realizować i co ważne – nie wyrządzać żadnych szkód, oto one:

 • Łagodzenie zmian klimatu;
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
 • Zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
 • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów.

Definicja zrównoważonej działalności przedstawiona w Taksonomii ma stanowić fundament, jak i konkretne ramy umożliwiające podmiot zobowiązanym do raportowania niefinansowego, zarówno tym z sektora finansowego, jak i spoza niego, przyjęcie uwspólnionej definicji, a także kryteriów dla zrównoważonego rozwoju. Kryteria wraz z celami mają na celu zapobieżenie zjawisku tzw. greenwashing (pol. ekościemy).

Chronologia:
1992 r. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro oraz United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC
1997 r. Protokół z Kioto
2015 r. Porozumienie paryskie
Wybrane Inicjatywy UE:
2018 r. Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego
2019 r. Europejski Zielony Ład
2020 r. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
2021 r. Strategię dotyczącą finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej
2022 r. Projekt dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive
2022 r. Projekt dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Zmiana paradygmatu

Systematyczny, kaskadowy wzrost liczby obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych, jak chociażby ma to miejsce w przypadku projektu dyrektywy Corporate Sustainability Reporting, implikuje zmianę paradygmatu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Źródło: Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW.

Odwołując się do tytułu niniejszego tekstu „the business of business is no longer business”.

Parafraza klasyka ma za zadanie uwypuklenia zjawiska stopniowego cedowania zadań wynikających z ochrony interesu publicznego, w tym wypadku ochrony środowiska, na przedstawicieli szeroko pojmowanego biznesu w kontekście zadań przypisanych władzy publicznej w zakresie ochrony środowiska, na mocy Konstytucji RP tj. w szczególności:

 • Zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska,
 • Prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym,
 • Ochrona środowiska,
 • Wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców systematycznie wzrasta, abstrahując od nadprodukcji prawa i konieczności bieżącego monitorowania zmian legislacyjnych, wymagania stawiane przed podmiotami gospodarczymi w tym chociażby uwzględnianie w strategii działalności czynników ESG, wdrażanie mechanizmów wewnętrznych do raportowania, ustanawianie jednostek odpowiedzialnych oraz budowanie kompetencji, nasuwa pytanie o zakres regulacji.

W kolejnym artykule omówione zostaną obowiązki wynikające z dyrektyw CSDR oraz CSDD, a także plan działania w celu właściwego przygotowania do realizacji obowiązków z zakresu raportowania niefinansowego.

#itsallaboutcompliance

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
error: